Ongelma kaupassa, tilannetta korjataan.
  Valmistuu n. kello 16:00 voit käyttää toimistotarviketukkua sillä välin.

  Tietosuojaseloste

  TIETOSUOJASELOSTE
   

   

  1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

   

  Rekisterinpitäjä: Owela Oy

  Osoite: Vemmellahdentie 5, 76940 Nenonpelto

  Puhelin: 044 980 4551

  Sähköposti: palvelu@ovela.fi

  Yhteyshenkilö: Juuso Jalasmäki

   

  2.   Rekisteröidyt

   

  Rekisterissä käsitellään asiakkaiden ja käyttäjien henkilötietoja.

   

  3.   Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

   

  Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta käytön aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi, että suoramarkkinointi ja myös päättyneiden käyttöjen dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”).

   

  Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää henkilörekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

   

  4.   Käsiteltävät henkilötiedot

   

  Rekisterissä käsitellään henkilö- ja yhteystietoja sekä muita käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

   

  -        Käyttäjän etu- ja sukunimi;

  -        Käyttäjän kotipaikka;

  -        Käyttäjän osoitetiedot

  -        Käyttäjän sähköpostiosoite;

  -        Käyttäjän puhelinnumero;

  -        Sähköisen viestinnän tunnistetiedot;

   

   

  5.   Säännönmukaiset tietolähteet

   

  Henkilötietoja kerätään käyttäjältä itseltään ja tietojärjestelmistä

   

  6.   Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

   

  Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

   

  Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja käyttöä valvotaan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

   

  7.   Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

   

  Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille käyttöön liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

   

  Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

   

   

  8.   Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

   

  Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

   

  -        Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

  -        Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Käyttäjällä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yritykseen yhteyttä; tai

  -        Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

   

  Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

   

  9.   Henkilötietojen säilytysaika

   

  Henkilötiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi, tai jos yrityksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

   

  10.   Profilointi

   

  Rekisterinpitäjä voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa henkilöiden automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena henkilö saa hänelle paremmin kohdennettuja markkinointiviestejä.

   

  11.   Rekisteröidyn oikeudet

   

  Käyttäjällä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi antaa yritykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

   

  Lisäksi käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

   

  -        saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

  -        saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot;

  -        vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

  -        vaatia henkilötietojensa poistamista;

  -        peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

  -        vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;

  -        saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yritykselle, rekisterinpitäjä käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

  -        vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

   

  Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

   

  12.   Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

   

  Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

   

  13.   Yhteydenotot

   

  Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tero.ojala@luowa.fi.

   

  14.   Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

   

  Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 26.4.2018.

  Ostoskoriisi lisätty


  Jatka ostoksiaSiirry tilaamaan